دانلود پروپوزال نمونه بررسي ارتباط ميان نقدشوندگي سهام و ريسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده بورس

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
بررسي ارتباط ميان نقدشوندگي سهام و ريسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مساله تحقیق
با پيدايش بحران هاي اقتصادي و مالي در کل دنيا و کاهش توان بازپرداخت بدهي از سوي تامين مالي کنندگان از سيستم بانکي، مديران و کارشناسان مديريت ريسک و نظارتي سيستم بانکي را بر آن داشت تا با جديت بيشتري اقدام به بررسي تمامي عوامل تاثيرگذار بر پرداخت تسهيلات و بازپرداخت بدهي نمايند. (شايان آراني،١٣٨٠).
از موضوعات مهم که در تخصيص اعتبارات سازمان ها حائز اهميت مي باشد، بررسي و ارزيابي ريسک مشتريان اعتباري مي باشد. امروزه مديريت ريسک هاي اعتباري يکي از مهم ترين عوامل کاهش خطورات ورشکستگي و بهبود عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است . به طور مثال ، صنعت بانکداري با وجود تشکيل قسمت عمده بخش داراييهاي آن از تسهيلات اعطايي به سپرده گذاران و اعطاي وام به متقاضيان وجوه ، با انواع گوناگوني از ريسک و مخاطره مانند: ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسک بازار و ... روبه رو است که کنترل مقدار و ميزان هر يک از اين ريسک ها در جايگاه خود براي بخش مالي و بانکي بسيار پر اهميت است . از اين رو تشکيل ترکيب بهينه از سپرده هاي جذب شده و تسهيلات اعطايي جهت بهبود کفايت سرمايه و زمان بندي سررسيدهاي معين پرداخت و دريافت جريانات نقدي اقساط تسهيلات اعطايي از اهميت فراواني در سازمان ها برخوردار است . يکي از وظايف اصلي کارشناسان در سيستم اعتباري شرکت ها، بررسي و ارزيابي احتمال بازگشت اصل سرمايه به همراه سود حاصل از اعطاي تسهيلات است که اين ارزيابي بايد به صورت تخصصي و با توجه به ويژگيهاي خاص هر صنعت اتفاق افتاده تا معيار صحيحي از ريسک هاي مرتبط با آن صنعت براي اندازه گيري دقيق هزينه تسهيلات به عمل آيد. اين بدان معناست که سازمان همانند يک واحد سرمايه گذاري عمل کرده و تلاش دارند تا تسهيلات را به بنگاه هاي اقتصادي واگذار نمايد که آن واحد توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد.
يکيديگر از چالش هايي که سيستم اعتباري سازمان ها با آن مواجه گرديده اند، کنترل و مديريت نقدينگي ميباشد. امروزه سازمان ها با مشکل بسته شدن نقدينگي شان تحت عنوان مطالبات مشکوک الوصول مواجه هستند که با توجه به روند رو به افزايش معوق شدن تسهيلات ، هرچه زمان ميگذرد از قدرت اعتباردهي سازمان کم ميشود و در نتيجه درآمد و بازدهي سهامداران آن کاهش مييابد. اين در حالي است که نسبت مطالبات مشکوک الوصول در بعضي از سازمان هاي تجاري به چندين برابر حد مجاز (٢ درصد) افزايش يافته است . با توجه به اين که بيشتر منابع تامين اعتبارات بعضي از شرکت ها از محل سپرده هاي کوتاه مدت تجهيز شده و همچنين تسهيلات اعطايي اين نهادها صرف سرمايه گذاري در داراييهايي نسبتا بلند مدت با درجه نقدشوندگي پايين ميشوند مديريت و کنترل جريان وجوه نقد ضروري تلقي ميگردد (رستميان و حاجي بابايي،
....

منابع
احمدي، علي و حسين علي احمدي. (١٣٩٤). تاثير ريسک اعتباري بر عملکرد نظام بانکي ايران : مطالعه بين بانکي با رويکرد PANEL VAR. فصلنامه اقتصاد مالي و توسعه ، ٢٢-٤٥.
٢. آذرپندار، فاطمه . (١٣٩٣). بررسي رابطه بين ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري در بانک ها. پايانامه کارشناسي ارشد، موسسه عالي آموزش بانکداري.
٣. تاجمير رياحي، حامد. (١٣٩١). بررسي شاخص هاي حسابداري مديريت ريسک و بازده سهام در بانک ها. فصلنامه دانش حسابداري و حسابرسي مديريت ، شماره اول ، ٥٣-٣٩.
٤. تجلي، سيد آيت اله . (١٣٨٦). مديريت ريسک در بانکداري، اداره مطالعات و کنترل ريسک بانک تجارت با کمک نشر جهانگير.
٥. تقوي، مهدي. (١٣٨٩). ارزيابي و ارائه الگوي مناسب براي شناسايي، اندازه گيري و کنترل ريسک هاي مالي در موسسات مالي و اعتباري (مطالعه موردي بانک ملت ). پژوهش هاي مديريت ، ١-١٠.
٦. خوش سيما، رضا وشهيکي تاش . (١٣٩١). تاثير ريسک هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر کارايي نظا بانکي ايران .
فصلنامه علمي-پژوهشي برنامه و بودجه ، سال هفتم ، ٦٩-٩٥.
٧. ديناشي، زهره . (١٣٩٤). بررسي رابطه بين ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي با سودآوري بانک هاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . کنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني، ١٠٥-١٣٦.
٨. رستميان ، فروغ و فاطمه حاجي بابايي. (١٣٨٨). اندازه گيري ريسک نقدينگي بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردي بانک سامان ). پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي،٤٥-٦٩.
٩. سلحشور، رضا. (١٣٨٩). آسيب شناسي اعتبارات و ريسم اعتباري، صنعت و کارآفريني. مجله علمي پژوهشي شريف ،
.65-43
١٠. گستل ، توني ون . (١٣٩١). مديريت ريسک اعتباري، پژوهشکده پولي بانکي : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
١١. مهدوي، فريد. (١٣٧٦). بررسي و تحليل نحوه اعطاي تسهيلات در نظام بانکي. پايانامه کارشناسي ارشد، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي.
203

مطالعات اقتصاد، مديريت مالي و حسابداري دوره ٣، شماره ٣، پاييز ١٣٩٦، صفحات ٢٠٥- ١٩٢
12. Admati, A.R.,.fleiderer, P., 2009. The “Wall Street Walk”and shareholder activism:
exit as a form of voice. Rev. Financ. Stud. 22, 2645–2685.
13. Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: crosssection and time- series effects.
J. Financ. Markets 5, 31–56.
14. Baker, M., Stein, J.C., Wurgler, J., 2003. When does the market matter? Stock prices
and the investment of equity-dependent firms. Q. J. Econ. 118, 969–1006.
15. Bakke, T.E., Whited, T.M., 2010. Which firms follow the market? An analysis of
corporate investment decisions. Rev. Financ. Stud. 23, 1941–1980.
16. Bessembinder, H., 2003. Trade execution costs and market quality after
decimalization. J. Financ. Quant. Anal. 38, 747–777.
17. 1457–1469.
18. Crosbie, P., Bohn, J., 2003. Modeling default risk. Research Report. KMV, LLC, San
Francisco, CA.
19. Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., 2007. Corporate governance and the value of cash
holdings. J. Financ. Econ. 83, 599–634.
20. Dow, J., Gorton, G., 1997. Stock market efficiency and economic efficiency: is there a
connection? J. Finance 52, 1087–1129.
21. Duffie, D., Saita, L., Wang, K., 2007. Multi-period corporate default predic- tion with
stochastic covariates. J. Financ. Econ. 83, 635–665.
22. Edmans, A., 2009. Blockholder trading, market efficiency, and managerial myopia. J.
Finance 64, 2481–2513.
23. Edmans, A., Fang, V.W., Zur, E., 2013. The effect of liquidity on governance. Rev.
Financ. Stud. 26, 1443–1482.
24. Edmans, A., Manso, G., 2011. Governance through trading and inter- vention: a theory
of multiple blockholders. Rev. Financ. Stud. 24, 2395–2428.
25. Fang, V.W., Noe, T.H., Tice, S., 2009. Stock market liquidity and firm value. J.
Financ. Econ. 94, 150–169.
26. Fang, V.W., Tian, X., Tice, S., 2014. Does stock liquidity enhance or impede firm
innovation? J. Finance 69, 2085–2125.
27. Furfine, C., 2003. Decimalization and market liquidity. Econ. Perspect. 27, 2–12.
Goldstein, I., Guembel, A., 2008. Manipulation and the allocational role of prices.
Rev. Econ. Stud. 75, 133–164.
28. Maug, E., 1998. Large shareholders as monitors: is there a trade-offbe- tween liquidity
and control? J. Finance 53, 65–98.
29. Merton, R.C., 1974. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest
rates. J. Finance 29, 449–470.
30. Norli,Ø., Ostergaard, C. , Schindele, I. , 2015. Liquidity and shareholder ac- tivism.
Rev. Financ. Stud. 28, 486–520.
31. Ozdenoren, E., Yuan, K., 2008. Feedback effects and asset prices. J. Finance 63,
1939–1975.
32. Polk, C., Sapienza, P., 2009. The stock market and corporate investment: a test of
catering theory. Rev. Financ. Stud. 22, 187–217.
33. Subrahmanyam, A., Titman, S., 2001. Feedback from stock prices to cash flows. J.
Finance 56, 2389–2413.
34. Vassalou, M., Xing, Y., 2004. Default risk in equity returns. J. Finance 59, 831–868.
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 2634 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:280 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: