دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
فرمت word
صفحات 145
خروجی نرم افزار spss
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بيان مسأله 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-3- اهداف تحقيق 8
1-4- فرضيه‌های تحقیق 8
1-5- مدل مفهومی تحقیق 9
1-6- روش تحقيق 9
1-7- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 10
1-8- روش گردآوري اطلاعات 10
1-9- ابزار گردآوري اطلاعات 10
1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 10
1-11- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
1-11-1- تعاریف نظری 10
1-11-2- تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- فناوري اطلاعات 13
2-1-1- تاريخچه فناوري اطلاعات 13
2-1-2- تعاريف فناوري اطلاعات 16
2-1-3- بکارگيري فناوري اطلاعات 19
2-1-4- پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها 20
2-1-5- کاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها 21
2-1-6- تأثير تغييرات فناوري اطلاعات 24
2-1-7- تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه 25
2-1-8- تأثيرات فناوري اطلاعات بر افراد 28
2-1-9- تأثيرات فناوري اطلاعات بر سازمانها 29
2-1-10- تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني 32
2-2-بهره وری 35
2-2-1-تعريف بهره وري 35
2-2-2-پيشينه ومفهوم بهره وري 41
2-2-3- عوامل موثر بر افزايش بهره وري 46
2-2-3-1- عوامل داخلي 47
2-2-3-2- عوامل خارجي 49
2-2-4- بهره وري نيروي انساني 50
2-2-4-1- اهميت نيروي انساني در بهره وري 51
2-2-4-2- نقش و اهميت بهره وري نيروي انساني 52
2-2-4-3- عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني 53
2-2-4-4-عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني از ديدگاه سازمان بين المللي كار 57
2-2-4-5-قطعنامه سازمان ملي بهره وري در ايران 57
2-3- فناوری اطلاعات و نقش آن در افزايش بهره وري سازماني 60
2-3-1- ضرورت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات 61
2-3-2- كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان 61
2-3-3- نقش IT در فرآیندهای سازمان 62
2-3-4- مديران وفناوری اطلاعات 63
2-3-5- نقش بهره وري در سازمان ها 64
2-3-6- طرح ريزي تكنولوژي اطلاعات در بهره وري سازمان 65
2-3-7- تأثير فناوري اطلاعات بر بهره وري 67
2-4- اطلاعاتی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 68
2-4-1- معرفی دانشگاه 68
2-4-2- اهداف راهبردی 69
2-4-3- بخش های دانشگاه 70
2-4-4- نرم افزار های مورد استفاده در سیستم اداری دانشگاه: 70
2-5- پیشینه تحقیق 71

فصـل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 75
3-2- روش تحقیق 75
3-3- قلمرو تحقیق 75
3-3-1- قلمرو موضوعی تحقیق 75
3-3-2- قلمرو مکانی تحقیق 76
3-3-3- قلمرو زمانی تحقیق 76
3-3-4- جامعه آماری 76
3-3-5- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه 76
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 77
3-5- تحلیل پرسشنامه 77
3-6- تعيين روايي و پايايي پرسشنامه 78
3-6-1 روايي (اعتبار) ابزار سنجش 78
3-6-2 پايايي ابزار سنجش(اعتماد پذيري) 79
3-7- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 79

فصل چهارم: تجزیه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه 81
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق 82
4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخگویان 82
4-2-2- آمار توصیفی سوالات مورد بررسی 86
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 88
4-4- تحليل دادهها 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 100
5-2- نتایج آمار توصیفی 100
5-3- نتیجه گیری از فرضیه ها 100
5-3-1- نتايج بررسي فرضيه ي اصلی تحقيق 100
5-3-2- نتايج بررسي فرضيه هاي فرعی تحقيق 101
5-4- بحث 103
5-5- پیشنهادها 104
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
5-7- محدودیت های تحقیق 105
پیوست‌ها 106
منابع و مآخذ 115
منابع فارسی 116
منابع غیر فارسی 120
چکیده انگلیسی 123


فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (2-1) مدل کاربرد فناوري اطلاعات «نولان» (علیدوستی، 1384) 22
جدول (2-2) مدل کاربرد فناوري اطلاعات «گاليرز» و «ساترلند» 23
جدول (2-3) کاربردهاي فناوري اطلاعات از نظر «هيکس» 24
جدول (2-4) متغيرهاي طراحي سنتي و فناوري اطلاعات (قلی‌پور، 1383) 34
جدول (2-5) مفهوم بهره وری منبع: (ساعتچی، 1380) 37
جدول (2-6) مفهوم جامع بهره وري منبع: (نويدي، 1381) 41
جدول (2-7) مفهوم بهره وری منبع: (خليلي شوريني، 1375) 45
جدول (2-8) بهره وري چيست؟ منبع: (روستا، 1374) 46
جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ) 79
جدول (4-1) توزيع پاسخگويان برحسب جنسیت 82
جدول (4-2) توزيع پاسخگويان براساس رده سنی 83
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 84
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت 85
جدول (4-5) آماره مربوط به متغیر" فناوری اطلاعات " 86
جدول (4-6) آماره مربوط به فاکتورهای فناوری اطلاعات 86
جدول (4-7) آماره مربوط به متغیر" بهره وری کارکنان " 87
جدول (4-8) آماره مربوط به فاکتورهای بهره وری کارکنان 87
جدول (4-9) توزيع نرمال(SHAPIRO-WILK) متغيرهاي تحقيق 88
جدول (4-10) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان 89
جدول (4-11) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش توانایی 90
جدول (4-12) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر درک و شناخت کارکنان 91
جدول (4-13) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر حمایت سازمانی 92
جدول (4-14) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر ایجاد و افزایش انگیزش 93
جدول (4-15) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش بازخور 94
جدول (4-16) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش اعتبار 95
جدول (4-17) ارتباط بین فناوری اطلاعات بر افزایش سازگاری 96
جدول (4-18) نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به فناوری اطلاعات 97
جدول (4-19) تجزيه و تحليل ANOVA (رگرسيون) فناوری اطلاعات 98


## بخشی از متن

فرضيه‌های تحقیق
1-4-1- فرضیه اصلی
- فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
1-4-2- فرضیه های فرعی
- فناوری اطلاعات بر افزایش توانایی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر افزایش درک و شناخت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر حمایت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد
- فناوری اطلاعات بر ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر بازخور در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر افزایش اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
- فناوری اطلاعات بر افزایش سازگاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل تأثیر دارد.
1-5- مدل مفهومی تحقیق

نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق برگرفته از نظریه هرسی و گلداسمیت (مدلACHIEVE)
1-6- روش تحقيق
این تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی و از نظر هدف و نتیجه، در زمره تحقیقات کاربردي است.
1-7- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
جامعه آماري، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل(ستاد مرکزی) می باشد که هم اکنون تعداد کارکنان 296 نفر می باشد با توجه به جدول کوکران نمونه آماری تحقیق حاضر 196 نفر می باشد که بصورت نمونه گیری در دسترس از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شده است.
1-8- روش گردآوري اطلاعات
به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش می باشد که با مطالعه مقالات و پایان نامه های مختلف موجود در اینترنت و نشریه های گوناگون، از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم می شود. دسته دوم؛ اطلاعات حاصل از روش میدانی (پرسشنامه) می باشد.
1-9- ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات برای ادبیات تحقیق از کتاب‌ها، مقاله‌ها و نشریه‌ها و برای اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد.
1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
درسطح آمار توصیفی مشخصات افراد نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در سطح آمار استنباطی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری Spss19، با توجه به نوع متغیر ها و اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (ANOVA) استفاده شد.
1-11- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تخقیق
1-11-1- تعاریف نظری
فناوری اطلاعات:
فناوري اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام يافته صنايع مرتبط با ارتباطات دانش است. (فرهنگ کوچک اکستورد)
- فناوري اطلاعات را مي توان مجموعه متون و ابزارهايي دانست که در جهت بهينه سازي و پشتيباني فعاليت‌هاي سازمان بر محور اطلاعات و دانش بکار گرفته مي شوند.
فناوري اطلاعات رشته اي است که از صنايع الکترونيکي براي دستيابي به اطلاعات استفاده مي کند و اثر سيستم رايانه‌اي را بر افراد، سازمان ها و جامعه بررسي مي‌کند. فناوري اطلاعات به شما مي آموزد که چگونه به تغيير سازمان پرداخته، کسب و کار جديدي را آغاز کنيد و يا اصولاً چگونه در ارتباط با محيط و ساير سازمانها کسب و کار موثرتري را برقرار کنيد. (پاول و اینگام ، 2003)
بهره‌وری:
به طور كلي مي توان گفت بهره وري يك رابطه بين مقدار ستانده (مقدار توليد شده) و مقدار نهاده (مقدار منابع به كار رفته در جريان توليد) مي باشد. بهره وري يك نسبت بين خروجي (كالاها و خدمات ) و ورودي (نهادهاي مصرف شده) در فرايند توليد است. به عبارت ديگر:

بنابراين بهره وري بيان مي كند كه از يك واحد نهاده، چند واحد ستاده مي توان به دست آورد. (راهنماي جامع مديريت بهره وري، 1379)
1-11-2- تعاریف عملیاتی
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2682 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: dox

تعداد صفحات: 145

حجم فایل:420 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: